KVANTITATIVNA ISTRAŽIVANJA

Kvantitativna istraživanja se sprovode na velikim uzorcima, a prikupljeni podaci se obrađuju primenom statističkih tehnika analize.

Izveštaj o rezultatima kvantitativnih istraživanja najčešće sadrži podatke prikazane u formi grafikona i tabela.

Glavna snaga kvantitativnih istraživanja jeste mogućnost zaključivanja o stavovima ili ponašanju populacije od interesa na osnovu pažljivo odabranog uzorka te populacije.

TAPI

Istraživanje uz pomoć tableta (TAPI) se vrši na terenu, pri čemu ispitanik može biti u direktnom kontaktu sa anketarom, ali i ne mora. Ovaj vid istraživanja se smatra vrlo produktivnim, jer postoji mogućnost da se prikupljeni podaci nakon završetka ankete odmah šalju u bazu podataka.

CATI

Telefonskim intervjuisanjem (CATI) anketar beleži odgovore ispitanika upotrebom kompjutera.U cilju povećanja produktivnosti i ekonomičnosti,neizostavni deo čine CATI softveri, koji umnogome olakšavaju rad anketara i kasniju administraciju upitnika.

 

CAPI

Intervjuisanje uz pomoć računara (CAPI) se sprovodi popunjavanjem online anketa,koju najčešće popunjava sam ispitanik.Anketar u ovom slučaju često ima ulogu asistenta prilikom popunjavanja ankete.

 

l

PAPI

Papir i olovka anketiranje (PAPI) je tradicionalan metod intervjuisanja, u kome ispitanik popunjava upitnik u papirnoj formi.PAPI se sprovodi u istraživanjima na samom terenu, i u neku ruku je zastareo metod, koji gubi trku sa znatno praktičnijim CAPI i CAWI anketiranjem.

 

CAWI

Intervjuisanje na panelu (CAWI) se sprovodi putem interneta, posetom sajta/linka na kome se nalazi anketa, koju ispitanik sam popunjava. CAWI upitnici mogu obuhvatiti multimedijalne sadržaje (slike, snimke, melodija), što je jedna od suštinskih prednosti u odnosu na ostale istraživačke tehnike.

 

CLT

Anketiranje na centralnoj lokaciji (CLT) se najčešće koristi kako bi se testirao neki novi/izmenjeni produkt/proizvod, u situacijama u kojima je neophodno da ispitanik dođe u direktan kontakt sa predmetom ocenjivanja. Kombinuje tradicionalne i inovativne istraživačke  tehnike.