KVANTITATIVNA ISTRAŽIVANJA

Kvantitativna istraživanja se sprovode na velikim uzorcima, a prikupljeni podaci se obrađuju primenom statističkih tehnika analize. Izveštaj o rezultatima kvantitativnih istraživanja najčešće sadrži podatke prikazane u formi grafikona i tabela.Glavna snaga kvantitativnih istraživanja jeste mogućnost zaključivanja o stavovima ili ponašanju populacije od interesa na osnovu pažljivo odabranog uzorka te populacije.

KVALITATIVNA ISTRAŽIVANJA

Kvalitativna istraživanja se obično iniciraju kada je potrebno prikupiti dubinske podatke o nekoj pojavi i objasniti uzroke, asocijacije, ponašanja i stavove. Često su kvalitativna istraživanja prva faza u istraživanju novih koncepata ili pojava o kojima trenutno imamo malo ili nimalo informacija.Rezultati kvalitativnog istraživanja nisu brojke, već verbalne interpretacije nalaza.

KVALITET USLUGE

Odnos prema kupcima i klijentima je osnova svakog poslovanja, a percepcija vaših kupaca je vaša realnost. Imati nezadovoljne kupce nije tragedija, ali tragično je ne iskoristiti njihovo iskustvo da učimo i unapredimo našu uslugu, a time i celokupno poslovanje. Istraživanja će vam pomoći da postavite standarde kvaliteta, pratite njihovo poštovanje i konstantno unapređujete svoju uslugu u skladu sa očekivanjima i potrebama vaših kupaca ili klijenata.