Kako smo obećali, u drugom delu teksta pisaćemo o preostale 3 faze uspešnog procesa istraživanja.

(Ukoliko već niste, ovde možete pročitati prvi deo članka.)

Izvođenje istraživanja

Pošto smo istraživanje pažljivo isplanirali i pripremili, vreme je i da ga realizujemo na terenu. Realizacija istraživanja obično podrazumeva i solidnu infrastrukturu i ljudske resurse, tako da je osnovni preduslov za najveći broj istraživanja – dobro razvijena mreža anketara i saradnika.

Faza 4: Prikupljanje podataka

Ključne reči za ovu fazu su: sistematska kontrola kvaliteta. Ukoliko je istraživanje u prethodnim fazama dobro postavljeno i isplanirano, to će u velikoj meri olakšati njegovo sprovođenje na terenu. Na primer, upitnik je jasan i lak za popunjavanje, anketari su temeljno instruirani o različitim situacijama koje se mogu javiti na terenu, posao je ravnomerno raspodeljen na sve učesnike i postoji jasno utvrđen sistem komunikacije svih učesnika (od anketara preko supervizora do vođe organizacije, vođe projekta i samog klijenta).

Na koji način će kvalitet rada biti kontrolisan, zavisi od tipa projekta. U istraživanjima tržišta važi dobro poznat princip: „garbage in-garbage out“, što primenjeno na ovaj slučaj znači: loš kvalitet podataka sa terena uzrokovaće probleme u analizi i nemogućnost donošenja validnih i korisnih (ili bilo kakvih!) zaključaka i uvida.


Analiza i izveštavanje

Faza 5: Analiza podataka

Ako su sve dosadašnje faze uspešno sprovedene, analiza podataka bi trebala biti veoma prijatno i zanimljivo iskustvoJ Bitno je znati šta tačno od podataka želimo i možemo da dobijemo i da ih sistematično analiziramo, imajući uvek na umu ciljeve istraživanja. Analiza se bitno razlikuje u zavisnosti od tipa projekta (da li imamo kvalitativne ili kvantitativne podatke ili kombinaciju ova dva tipa, zatim, šta su nam glavni ciljevi istraživanja ili hipoteze koje želimo da proverimo i tako dalje).

Osnovni zadatak svake analize jeste da nam da odgovore na pitanja koja smo postavili na početku istraživanja (ciljeve istraživanja).

Faza 6: Kreiranje izveštaja o rezultatima istraživanja

Ništa manje bitna od svega prethodnog jeste jasna i efektna prezentacija rezultata našeg istraživanja.

Vizualizacija podataka je dobar način da maksimizujemo efekte podataka i rezultata istraživanja, da angažujemo i motivišemo našu publiku (korisnike istraživanja) i da naglasimo ključne uvide našeg istraživanja.

Prilikom kreiranja izveštaja, moramo imati u vidu korisnike izveštaja ili publiku i njima prilagoditi način prikazivanja rezultata. Da li su rezultati namenjeni stručnoj javnosti, predstavnicima različitih odeljenja kompanija ili opštoj populaciji?

Moramo razumeti potrebe naše publike i imati u vidu njihovo dosadašnje iskustvo i znanje o istraživanjima. Na nama kao istraživačima je odgovornost da nalaze istraživanja prenesemo jasno, smanjujući verovatnoću da se oni pogrešno interpretiraju ili zloupotrebe.